OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia (w zakresie uchylonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 05.11.2020 r.)

Ozimek, dnia 05.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia (w zakresie uchylonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 05.11.2020 r.)

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 241 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 lipca 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 b, 46-040 Ozimek w godzinach urzędowania.

Niniejszy projekt planu miejscowego dotyczy wyłącznie terenów, których dotyczyło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 05.11.2020 r.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ozimek o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4 b, 46-040 Ozimek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie w/w projektu planu na postawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) można składać uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w/w ustawy uwagi i wnioski należy składać na zasadach określonych w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimka.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4 b, 46-040 Ozimek, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@ugim.ozimek.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                                                              Burmistrz Ozimka

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka z siedzibą w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4 b, 46-040 Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka,

2) Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 77462283 lub pisemnie na adres siedziby administratora

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy i Miasta Ozimek na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j., ze zm.)    

- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 )     

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: 

- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,

- Wojewoda Opolski,

- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna

- Rada Miejska w Ozimku

- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,

- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt. 5) i art. 17 pkt. 6) ustawy z dnia z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j., ze zm.);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste, 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:
 do góry