Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.14.2014.KK z dnia 11.12.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Adaptacji istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu Nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Antoniowie k/Ozimka” na działce nr 1278/92 KM 3, obręb Antoniów.

ZRG. 6220.14.2014.KK

 

                                                                                                               Ozimek 11.12.2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Adaptacji istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu Nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Antoniowie k/Ozimka” na działce nr 1278/92 KM 3, obręb Antoniów.

 

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                          Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46 – 040 Ozimek       

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet
  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 784