Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2014-2017 oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie
Burmistrza Ozimka
z dnia 30.04.2014 r.

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2014-2017 oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoStosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:

Projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek
na lata 2014-2017”
(link w załączniku, format PDF)


Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2014-2017” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w Projektu.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu

(link w załączniku, format PDF)


W terminie od dnia 02.05.2014r. do dnia 23.05.05.2014r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. 217, w godz. 8.00-15.00, nr tel. 77 46 22 865),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugim.ozimek.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimka. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

POS_Ozimek (PDF, 9,29 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2014-04-30 13:08 Liczba pobrań: 3

Prognoza_POS_Ozimek (PDF, 5,17 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2014-04-30 13:08 Liczba pobrań: 2

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 295 960