U S U W A N I E

A Z B E S T U

z terenu

G M I N Y  O Z I M E K

 

Gmina Ozimek informuje, że zamierza przystąpić do programu naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach programu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż (w tym przypadku trzeba dokonać odpowiedniego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Opolu i dołączyć do wniosku)
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Zamiar uczestniczenia w programie należy zgłosić do 14 lipca 2023r. składając wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, pokoje 219 i 218, tel. 77-462-28-64 i 77-462-28-87.

Wkład właściciela nieruchomości może wynosić do 30% kosztów zadania.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Opolu.

Załączniki:
 do góry