Ochrona zwierząt

Ostrzeżenie przed wścieklizną

Afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem 27 lutego 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które nakazuje:

a)      karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b)      prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz re­jestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c)      zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d)      utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e)      wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

f)       stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czyn­ności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g)      bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h)      używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i)        wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j)        sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k)       zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

oraz zakazuje:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczest­niczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Rozporządzenie to dotyczy wszystkich hodowców świń z terenu powiatu opolskiego.

Informacja dla hodowców drobiu.

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Polski prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca tego zagrożenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które weszło w życie 28 grudnia 2016 r., nakazuje się m.in.:

- odosobienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie;

- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (oznacza, że również przydomowy chów drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii);

- utrzymanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiornikow wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

 

Więcej informacji znajduje się w załącznikach.

Wykaz danych kontaktowych

Wykaz danych kontaktowych 

  1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

 

 

F. H. U. Jurczyk Mariusz

ul. Strumień Wierczki 27

42 - 400 Zawiercie

Tel.: 501 - 614 - 495, 502 - 573 - 387

 

 

  1. Lekarz weterynarii zapewniający opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń z udziałem bezdomnych zwierząt:

 

Gabinet Weterynaryjny

„GAMWET”

 

Gabinet weterynaryjny:

ul. Krótka 1, 46-040 Ozimek

Tel. 77 44 36 583

Kom. 602 628 438

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2016 roku.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2016 roku” reguluje uchwała Nr XX/129/16   Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2016 roku".

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-03-24 17:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 47 849 652