Usuwanie azbestu w 2019 roku.

Gmina Ozimek informuje, że przystępuje do konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach konkursu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż;
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte 
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Wkład właściciela nieruchomości może wynosić do 15% kosztów zadania.

Zamiar uczestniczenia w programie należy zgłosić składając wniosek 
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku, pokoje 218 i 219, tel. 77-462-28-87 i 77-462-28-64.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 21 czerwca 2019 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Opolu.

Azbest
Azbest
Załączniki:
 do góry