Gmina Ozimek informuje, że przystępuje do konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach konkursu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż;
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Wkład właściciela nieruchomości może wynosić do 15% kosztów zadania.

Zamiar uczestniczenia w programie należy zgłosić składając wniosek
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz w Urzędzie Gminy
i Miasta w Ozimku, pokoje 217 i 219, tel. 77-462-28-65 i 77-462-28-64.

Na zgłoszenia oczekujemy do 30 marca 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Opolu.

W dniu 14.06.2018 r. na stronie BIP Gminy Ozimek ogłoszono zapytanie ofertowe na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek: https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/19612-zam-do-30-tys-euro.html.

Załączniki:
 do góry