Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o konkursach na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku, ul. Księdza Kałuży 13, 46-040 Ozimek, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 12 a, 46-040 Ozimek, których organem prowadzącym jest Gmina Ozimek.

Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku,  ul. Księdza Kałuży 13, 46-040 Ozimek,

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 12 a, 46-040 Ozimek,

których organem prowadzącym jest Gmina Ozimek

 

  I.  Do konkursu może przystąpić osoba:

 1.     będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danym przedszkolu, wdanej szkole;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała:

a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)    w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa   w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu -  przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)  nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

 

 2. będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1)        posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)        spełnia wymagania określone w rozdziale I ust. 1 pkt. 2 – 11.

 1. niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)        posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)        posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)        nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)        spełnia wymagania określone w rozdziale I ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 4. będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

1)        zatrudniona na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)        urlopowana lub zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881)

– spełniająca wymagania określone w rozdziale I ust. 1 i 2, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1.     uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły, którego/której konkurs dotyczy,
 2.     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1.     oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1.     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2.     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3.     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
 4.     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5.     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6.     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458  z późn. zm.),
 8.          oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
 9.          poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 10.          poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11.          oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12.          oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

III. 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem: imienia i nazwiska kandydata, adresem  do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko dyrektora  ..................................................................................................

                                                             (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy)

w terminie do dnia 06 maja 2019 r.  do godz. 15.30  w sekretariacie Burmistrza Ozimka pokój nr 114 lub w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku pokój 21, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (decyduje data wpływu do UGiM Ozimek). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku:

Skrytka ePUAP: /7dw939shyw/SkrytkaESP

 1. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 4 – 7, 12 i 13.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ozimka.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej i telefonicznie. W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, powiadomienie kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego nastąpi drogą elektroniczną. 

 1. Komisja konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego ma prawo żądać  przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

2. Z Administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3. Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 1.        przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach naboru:

- na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018, poz. 967 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1587) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917) w związku z art.6 ust.1 lit. c  RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit. A RODO, w zakresie
w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa będzie traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

 1.       archiwizacji na podstawie przepisów prawa, w związku z art. 6  ust. 1 lit. C RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności osoby upoważnione oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

-        dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

-        żądania ich sprostowania,

-        usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

10. .Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych nieobowiązkowych, których podanie jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa
w procesie rekrutacji.

 

 • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 63 326 830