Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.32.2017

Burmistrza Ozimka 

z dnia 17 marca 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r. poz. 1817, 1948, z 2017r. poz. 60) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 obejmujące zadania z zakresu:

1) Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

1)      pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,

2)      integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3)      upowszechnianie krwiodawstwa,

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

2) Kultury fizycznej i sportu:

1) organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,

2) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych, (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka

ZARZĄDZENIE - SKAN (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-03-17 09:29 Liczba pobrań: 15

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Pomoc społeczna (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-03-17 09:29 Liczba pobrań: 24

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Kultura fizyczna i sport (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-03-17 09:29 Liczba pobrań: 25

SPRAWOZDANIE - WZÓR (WORD, 47,89 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-03-17 09:29 Liczba pobrań: 5

OFERTA - WZÓR (WORD, 61,55 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-03-17 09:29 Liczba pobrań: 10

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-25 10:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 157 859