Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku, dnia 24 czerwca 2024 r. udzielono Burmistrzowi Ozimka absolutorium z wykonania budżetu za 2023 r. Wcześniej przegłosowała raport o stanie gminy – udzielając włodarzowi gminy jednogłośnego wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Ozimek za 2023 r. przedstawił Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina.

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 102 721 021,57 zł zostały zrealizowane w kwocie 97 794 075,81 zł co stanowi 95,20 % planu. Suma wydatków w 2023 r. wyniosła 110 635 928,99 zł. Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków budżetowych w wysokości 110 635 928,99 zł zrealizowano wydatki w kwocie 98 859 515,92 zł tj. 89,36 %.

Do największych inwestycji należała rozpoczęta w 2023 r. realizacja zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w Nowej Schodni” o wartości 5 150 000 zł. Również w 2023 r. rozpoczęła się zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych", a koszt to 5 500 000 zł. Na obie inwestycje pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Antoniów – który kosztował 1 086 090 zł. Największa cześć w wysokości 500 000 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Ozimek, a postała ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środków własnych OSP.

Ponadto zrealizowano kolejne etapy - przebudowy remizy OSP w Krasiejowie za 439 385,00 zł oraz budowy garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk za 144 525,00 zł. Jednocześnie zakończono budowę boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów za 25 611,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozyskano na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej 103348 O - ul. Leśnej w Ozimku” ulica została kompleksowo wyremontowana, a wartość przedsięwzięcia to 628 420,87 zł.

Ubiegły rok obfitował w szereg inicjatyw i wydarzeń kulturalnych i sportowych. Podobnie jak w tym roku święto miasta – Dni Ozimka 2023, były wielkim sukcesem. A na scenie przed wymagającą ozimską publicznością zaprezentowały się takie gwiazdy jak – Afromental czy Sara James.

Po dyskusji nad raportem oraz pytaniach do przedstawionego materiału radni przystąpili do głosowania udzielając Burmistrzowi wotum zaufania oraz następnie absolutorium za 2023 r.

W imieniu Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka, dziękuję wszystkim Radnym za udzielenie nam absolutorium. To jest naprawdę historyczna chwila, że bez krytycznych uwag jednogłośnie udzielacie nam Państwo absolutorium, co daje nam bardzo dużo motywacji do dalszej pracy na rzecz rozwoju Gminy Ozimek. Dziękuję również w imieniu całego zespołu – pracowników urzędu i jednostek podległych – podsumował Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina.

W imieniu Rady Miejskiej w Ozimku gratulacje na ręce Zastępcy Burmistrza Ozimka Andrzeja Brzeziny złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Olbryt.

Na sesji radni przyjęli wcześniej wspomniane uchwały: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania; w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2023 i w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2023 rok.

Radni podjęli również następujące uchwały:

 • w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT;
 • w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Ozimek w stowarzyszeniu Grupa Rybacka „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego stowarzyszenia;
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego;
 • w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczedrzyk;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463”;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/588/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2023r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów";
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec;
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej wsi Grodziec;
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych przez Gminę Ozimek.

Radni zapoznali się z następującymi tematami:

 • Informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków za okres 12.2023r. – 05.2024r.
 • Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego. Promocja gminy.

W jednym z ostatnich punktów przedstawiono sprawozdanie z działalności Burmistrz Ozimka, w tym informację o podmiotach gospodarczych za II kwartał 2024 r.

Nagranie z sesji znajduje się pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html.

 

Galeria
 do góry