Pierwsza Sesja Rady Miejskiej tego roku odbyła 29 stycznia 2024 r. Głównymi tematami podczas obrad były m.in. miejscowy plan zagospodarowania części Dylak oraz wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

 

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dylaki;
  • w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
  • w sprawie przekazania skargi według właściwości;
  • w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych;
  • w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych;
  • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
  • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podczas obrad dokonano zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Ozimku na 2024 rok.

Radni zapoznali się z następującymi informacjami:

  • sposobu ogrzewania oraz ponoszenia jego kosztów w jednostkach organizacyjnych gminy Ozimek w latach 2022 i 2023;
  • o otrzymanych i poniesionych wydatkach środków budżetowych przez kluby sportowe w rozbiciu na poszczególne zadania w 2023 r. 

Nagranie z sesji znajduje się pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html

Galeria
 do góry