Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła się 30 października przyjęto Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2024 r. – to podstawowy dokument, który powierza mieszkańcom prawo do decydowania o części środków budżetu Gminy Ozimek, na cele i zadania, które uznają za najważniejsze.

W ramach obrad Radni przychylili się do wniosku Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka i przyjęli Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Celem głównym Programu jest kształtowanie i umacnianie partnerstwa Gminy Ozimek i organizacji pozarządowych we wspólnych działaniach na rzecz definiowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców z wzajemnym poszanowaniem obowiązujących praw. W przyszłym roku zwiększono pulę środków dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o 100 000 zł:

 • na zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji – 120 000 zł (zwiększenie o 100 % - w 2022 r. – 60 000 zł);
 • na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia – 160 000 zł (zwiększenie o 7 % - w 2022 r. – 150 000 zł);
 • na zadania z zakresu kultury fizycznej – 50 000 zł (zwiększenie o 150 % - w 2022 r. – 20 000 zł).

Radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2024 rok;
 • w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji
  o dochodach gospodarstwa domowego;
 • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
 • w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2024-2030;
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dylaki;
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
 • w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów;
 • w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Ponadto podjęli cztery uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Zebrani zapoznali się z następującymi tematami:

 • Ocena funkcjonowania OSP w gminie;
 • Ocena funkcjonowania oświaty w gminie. Przygotowanie szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2023/2024;
 • Przyjęcie protokołu z kontroli przetargu ze stycznia 2023r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy Ozimek.

 

Nagranie z sesji znajduje się pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html

Galeria
 do góry