Burmistrz Ozimka ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 177/38 km 4 Ozimek

 Ozimek, 24.08.2023r.

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis

Działka nr 177/38 km 4 obręb Ozimek o powierzchni 0,6990 ha, będąca własnością Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00074868/6. Działka niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług MW-U oraz częściowo pod tereny dróg publicznych dojazdowych KDD i tereny ciągów pieszych KDPp.

3. Obciążenia i zobowiązania wobec nieruchomości

Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. Cena wywoławcza wynosi 1.217.700,00 zł brutto, postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Wadium wynosi 60.885,00 zł.

  • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do 19 października 2023r.
  • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
  • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
  1. Termin i miejsce przetargu

    Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl

10. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Grafika
Grafika
 do góry