49 mieszkańców wzięło udział w zebraniu wiejskim w Krasiejowie, poświęconym podsumowaniu pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2022 roku. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Mirosław Wieszołek i radny powiatowy Marek Korniak. Zebranie odbyło się 9 marca, przewodniczył mu Krzysztof Koźlik, a sprawozdanie z działalności złożył sołtys Tadeusz Markulak. Przedstawił tematy, jakimi na 14 odbytych posiedzeniach zajmowała się Rada Sołecka, rozpatrując bieżące sprawy i wnioski mieszkańców. Podziękował za współpracę wszystkim organizacjom wiejskim, dyrektorom szkoły i przedszkola, księdzu proboszczowi i Radzie Parafialnej oraz burmistrzowi i pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

O zamierzeniach inwestycyjnych dotyczących Krasiejowa mówił burmistrz Mirosław Wieszołek. Będą to głównie: rewitalizacja centrum wsi, kanalizacja części ulic, przebudowa szatni KS Krasiejów i budowa parkingu dla klubu sportowego oraz parafii na terenach pozyskanych od Lasów Państwowych, kontynuacja przebudowy remizy OSP oraz przegląd i naprawa dróg po okresie zimowym. W dyskusji mieszkańcy zgłosili kilkanaście wniosków, które przyjęto w głosowaniu i zapisano w uchwale z zebrania. Dotyczyły one m.in. planów objęcia instalacją sanitarną nieskanalizowanych ulic Krasiejowa, naprawy nawierzchni i remontów dróg, w tym zwłaszcza ul. Myślinka, poprawy organizacji ruchu, unormowania nazewnictwa ul. Sporackiej/Spórackiej, zagospodarowania przystani kajakowej na „Czarnym Dole”, utrzymania porządku czy też ponownego umożliwienia mieszkańcom gminy Ozimek bezpłatnego wejścia do JuraParku, poprzez wprowadzenie „Karty mieszkańca gminy”. Do części wniosków ustosunkował się w dyskusji burmistrz, a wszystkie zostaną przekazane do UGiM, aby zajęły się nimi służby Gminy.

Galeria
 do góry