Jak prawidłowo obchodzić się z substancjami szkodliwymi w gospodarstwie rolnym

Znaczenie roli właściwego używania substancji niebezpiecznych w rolnictwie zostało uznane przez KRUS tematem wiodącym podczas realizacji wszystkich działań prewencyjnych w 2023 roku. Opolski Oddział Kasy przypomina o najważniejszych zasadach bezpiecznego stosowania tych środków.

Środki ochrony roślin

 1. Pracy wymagającej kontaktu ze środkami ochrony roślin nie mogą wykonywać: dzieci i  młodzież poniżej 18 lat, kobiety ciężarne, osoby cierpiące na  choroby układu nerwowego, padaczkę, gruźlicę, choroby przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, choroby psychiczne, a także alkoholicy.
 2. Do pracy ze środkami ochrony roślin nie wolno przystępować na czczo, a także po spożyciu alkoholu w przeddzień i/lub w dniu pracy.
 3. Osoby stosujące środki ochrony roślin i wykonujące zabiegi muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do stosowania pestycydów.
 4. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z  treścią etykiety producenta i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu tych substancji na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu. Ponadto należy planować ich stosowanie w czasie, gdy na obszarze objętym zabiegiem nie będą przebywać ludzie.
 5. Zabrania się przewożenia ludzi, zwierząt, żywności, płodów rolnych i paszy wraz ze środkami ochrony roślin.
 6. Rozładunek przewożonych środków ochrony roślin przeprowadzać w miejscach z utwardzoną nawierzchnią, aby umożliwić zebranie ewentualnych wycieków lub rozproszeń za pomocą materiałów absorbujących.
 7. Magazyn środków ochrony roślin:
 8. a) powinien znajdować się z  dala od  budynków mieszkalnych i  inwentarskich, stodół, spichlerzy i innych magazynów, a także z dala od studni i ujęć wody pitnej oraz być niedostępny dla dzieci i osób postronnych/trzecich;
 9. b) powinien posiadać nieprzepuszczalną, łatwo zmywalną nawierzchnię podłogi, umożliwiającą dokładne i szybkie usunięcie środka w razie jego rozlania lub rozsypania, a także własną mechaniczną wentylację i oświetlenie uruchamiane z zewnątrz;
 10. c) w miarę możliwości powinien być wyposażony w instalację kanalizacyjną bezodpływową z urządzeniem do neutralizacji ścieków;
 11. d) winien posiadać sprawną instalację elektryczną, najlepiej gazo- i pyłoszczelną;
 12. e) środki ochrony roślin powinny być w  nim przechowywane w  oryginalnych opakowaniach, posiadających etykietę producenta, w  temperaturze podanej na etykiecie, a także w sposób uniemożliwiający kontakt z produktami spożywczymi i paszą;
 13. f) środków ochrony roślin nie należy przechowywać w  opakowaniach zastępczych, a ponadto powinny być one zabezpieczone przed przypadkowym dostępem i spożyciem przez ludzi lub zwierzęta.
 14. Środki ostrożności przed, podczas i po wykonaniu zabiegu:
 15. a) ciecz użytkową należy sporządzać w takim miejscu, w którym ryzyko skażenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych jest jak najmniejsze;
 16. b) w obszarze wykonywania zabiegu należy rozpoznać obiekty wrażliwe i zachować strefy ochronne;
 17. c) konieczne jest zapobieganie znoszeniu preparatu na obszary nieobjęte zabiegiem;
 18. d) w trakcie wszystkich czynności związanych z zabiegiem powinno się używać odpowiedniej odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, zgodnie z informacjami i wymaganiami podanymi na etykiecie znajdującej się na opakowaniu środka ochrony roślin;
 19. e) podczas wykonywania zabiegów nie wolno spożywać posiłków i napojów oraz palić papierosów;
 20. f) nie należy pozostawiać nieumytego opryskiwacza z  niewykorzystaną cieczą użytkową – pozostałe po zabiegu resztki należy rozproszyć na opryskiwanym polu w sposób podany w instrukcji na etykiecie;
 21. g) czynności związane z  myciem, płukaniem zbiornika i  instalacji cieczowej opryskiwacza wykonywać w bezpiecznej odległości – nie mniejszej niż 30 m – od studni, zbiorników i cieków wodnych, studzienek kanalizacyjnych oraz obszarów wrażliwych na skażenie;
 22. h) opróżnione opakowanie po dokładnym przepłukaniu należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek był zakupiony lub jeżeli pozwala na to etykieta można je potraktować jako odpad komunalny;
 23. i) po zakończeniu pracy należy zdjąć ubrania i bieliznę, dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem ręce i twarz, a następnie całe ciało; odzieży ochronnej nie wolno prać z odzieżą domową;
 24. j) przestrzegać okresu karencji po zastosowaniu preparatu.

Paliwa, olej napędowy, benzyna, smary, rozpuszczalniki

 1. Paliwa stosowane w  gospodarstwie rolnym należy przechowywać w  przystosowanych do tego celu zbiornikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, odprowadzających ładunek elektryczności statycznej oraz wyposażonych w szczelne zamknięcie i zabezpieczonych przed stłuczeniem, uszkodzeniem, zniszczeniem.
 2. Dopuszczalne jest przechowywanie oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowych o pojemności do 5000 l, spełniających wymogi przepisów przeciwpożarowych.
 3. Rozpuszczalniki należy przechowywać w  oryginalnych opakowaniach w  pomieszczeniach garażowych, warsztatowych z  ograniczonym dostępem dzieci i osób postronnych.
 4. Substancje łatwopalne i skrajnie łatwopalne powinno się zabezpieczyć przed działaniem otwartego ognia, słońca i wyładowań elektrostatycznych.

Nawozy sztuczne

 1. Nawozy sztuczne należy przechowywać w  zamkniętym, bezpiecznym miejscu, zapewniającym ochronę produktu przed wpływem warunków atmosferycznych (słońca, deszczu itp.) oraz dostępem osób postronnych.
 2. Nie powinno się przechowywać obok siebie produktów sypkich, które mogą wejść ze sobą w reakcję, np. mocznika w pobliżu nawozów saletrzanych. Wapno należy przechowywać odseparowane od nawozów.
 3. Nawozy płynne powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. Należy również ograniczać wysokość stosów składowanych produktów

 

Opracowanie: materiał informacyjny KRUS

Logo KRUS
Logo KRUS
 do góry