Dnia 28 listopada odbyła się 53. sesja Rady Miejskiej w Ozimku. Przyjęto podczas niej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Program ten zapewnia realizację zasad i partnerstwa w zakresie wykonywania zadań w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi w formie wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Radni podjęli następujące uchwały:

  • uchylająca uchwałę nr LI/466/22 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  • w sprawie uchylenia uchwały nr LII/481/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2022 r. uchylającej uchwałę nr LI/466/22 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  • w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • w sprawie przyjęcia przez Gminę Ozimek do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr DP1712 O Ozimek – Przywory w m. Nowa Schodnia, ul. Daniecka;
  • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok;
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawiono:

  • informację o realizowanych remontach i inwestycjach w 2022 r.;
  • ocenę wykorzystania pozyskanych środków unijnych;
  • ocenę promocji gminy oraz współpracy z miastami partnerskimi i stowarzyszeniami w których gmina jest członkiem – nowe przedsięwzięcia;

Kolejnym punktem w porządku obrad było przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania środków budżetowych w dziale 926 Kultura fizyczna w latach 2020 – 2021.

Nagranie wideo z 53. sesji Rady Miejskiej w Ozimku znajduje się pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html

Na zdjęciu głosowanie radnych.
Na zdjęciu głosowanie radnych.
Galeria
 do góry