Dnia 30 maja 2022 r. odbyła się 47. Sesja Rady Miejskiej w Ozimku. Na wstępie rajcy uczcili minutą ciszy zmarłego ks. prałata Edmunda Cisaka – Honorowego Obywatela Gminy Ozimek, wieloletniego proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu, Krajowego Kapelana Sybiraków.

Podczas obrad uroczyście pożegnano Panią Marię Błahutę, wieloletną Skarbnik Gminy Ozimek, która w tym roku przeszła na zasłużoną emeryturę. We wzruszających słowach, życzyła radnym – „kufereczek złotóweczek” – żeby mieli zawsze co dzielić i wydawać na rzecz Gminy Ozimek.

Rajcy podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ozimek na lata 2022 – 2025;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji;
  • w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ozimek,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku;
  • w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
  • dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego;
  • sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok;
  • w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu w Przedszkole Publiczne w Grodźcu i utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu.

Następnie Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie oceniła rozwój gminy w dziedzinie sportu i rekreacji oraz działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku.

W kolejnym punkcie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska przedstawiła wspólne pozytywne stanowisko w sprawie oceny ilości i stanu technicznego placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.

Na zdjęciu obrady Rady Miejskiej w Ozimku.
Na zdjęciu obrady Rady Miejskiej w Ozimku.
Galeria
 do góry