BURMISTRZ OZIMKA ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowej

 

 1. Działka nr 179/7, km 4 o powierzchni 0,2480 ha położona w Ozimku, stanowiąca własność Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00074868/6. Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 2. Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, nieużytkowaną, z dostępem do dróg publicznych ul. Leśnej i ul. Jesionowej, posiada w miarę regularny kształt zbliżony do prostokąta z odnogą. Położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, garażowej oraz lasów.
 3. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – B.MN23.
 4. Cena wywoławcza wynosi 275.000,00 zł + 23% VAT.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tymże postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 6. Wadium wynosi 17.000,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do dnia 4 lipca
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika/ów przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).
 2. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 25 stycznia 2022r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne/przetargi.
 6. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek pod nr tel. 77/4622855.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/

MIROSŁAW WIESZOŁEK

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka
Ogłoszenie Burmistrza Ozimka
 do góry