Aktualności

INFORMACJA BURMISTRZA OZIMKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ozimek, dnia 05.05.2020r.

Szanowni Przedsiębiorcy!

Pragnę poinformować, że w dniu 4 maja 2020r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod pozycją 1357 i 1358 zostały opublikowane Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku tj. uchwała Nr XIX/152/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIX/153/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.  

Uchwała Nr XIX/152/20  zwalnia od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Ozimek, u których przychody spadły  w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres maj i czerwiec 2020 roku, którego terminy płatności upływają odpowiednio 15 maja i 15 czerwca 2020 roku. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:

1) formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2) oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

3) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 rok.

Przez spadek przychodów rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym co najmniej o 50%, obliczony według wzoru: Spadek = [ ( P0 – P1) : P0] x 100%,

gdzie:

P1 – przychody za 1 wybrany miesiąc przypadające w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,

P0 – przychody w analogicznym miesiącu 2019 r.

 

Z kolei Uchwała Nr XIX/153/20 przedłuża do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19

Przedsiębiorcy, korzystający z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

zobowiązani są do przedłożenia w terminie do 15 maja 2020r.:

1) formularza stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2) oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

Przez spadek przychodów rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym co najmniej o 25%, obliczony według wzoru: spadek = [(P0-P1) :P0]x100%,

gdzie:

P1 - przychody za 1 wybrany miesiąc przypadające w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,

P0 -przychody w analogicznym miesiącu 2019 r.

 

 

                                                                                                                      Z poważaniem

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-08-13 17:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 042 825