INFORMACJA NA TEMAT  PROGRAMU „DOBRY START” 300+

1 czerwca 2018 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, do 24 roku życia.

Postępowania w sprawie świadczenia „dobry start” w gminie Ozimek prowadzone będą w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej ,a  ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następować będą  na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek zwierać będzie:

  1.       Nazwę i adres organu właściwego
  2.       Dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które przyznane zostanie świadczenie
  3.       Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
  4.       Oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności
  5.       Klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
  6.       Inne dokumenty  niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „dobry start”.

 

Wnioski i załączniki mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków na 500+ w terminie od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Bliższych informacji w sprawie programu „dobry start” udzielają pracownicy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w pokojach nr 4,5,6 oraz pod numerami telefonów: 77 4622874, 77 4622876,  77 4622877.

 do góry