Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych  w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku (I piętro), Referat Funduszy Zewnętrznych i Komunikacji Społecznej

e-mail: j.giemza@ugim.ozimek.pl

telefon: 77 4622-869

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku;
 • pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 21 grudnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;


2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Konieczny wpis źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Refundacja przysługuje w wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do  dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Sposób ustalania przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego: 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 • dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodem są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody podlegające opodatkowaniu (a) oraz dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (b), są uzyskiwane samodzielne przez urząd.

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą być wykazane przez wnioskodawcę w załączniku Nr 1A wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT tj. na oświadczeniu wnioskodawcy o Jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. składa się nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych.

Sposób rozpatrzenia wniosku:

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie:

1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,                                                                     

2) wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 pkt 2

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych obejmująca okres dotyczący wniosku wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za  tę fakturę;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wypłaty refundacji podatku VAT

Sposób wypłaty:

Przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie refundacji podatku VAT służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Burmistrza Ozimka (adres: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B).

UWAGA! 

W przypadku osób, które zamierzają złożyć wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe za rok 2023 i 2024 na podstawie faktury łączonej dostarczone paliwa gazowe w roku 2023 i 2024 - należy złożyć dwa odrębne wnioski tj. osobny za 2023 r. i 2024 r. oraz dodatkowo obowiązkowy załącznik nr 2.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Załączniki:
 do góry