Do zakresu działania referatu należy:

1) opracowanie projektów uchwał o podatkach i opłatach lokalnych,

2) ustalenie i określenie należności z zakresu podatków lokalnych tj. wydawanie decyzji dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych,

3) prowadzenie spraw dotyczących udzielenia ulg i zwolnień podatkowych,

4) wydawanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców,

5) Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej, o ilości ha fizycznych i przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

6) prowadzenie windykacji i egzekucji zaległości ( w tym egzekucja z nieruchomości) z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,

8) występowanie o wpis hipoteki przymusowej zabezpieczający interes Gminy w przypadku nieprawidłowości w zapłacie,

9) współdziałanie z innymi instytucjami celem usprawnienia egzekucji,

10) ustalanie planów i przeprowadzanie kontroli podatkowych osób fizycznych i prawnych w zakresie podatków,

11) wykonywanie czynności sprawdzających złożonych deklaracji i informacji podatkowych,

12) przygotowywanie i przedkładanie koniecznych sprawozdań,

13) wnioskowanie o kierowanie postępowania na drogę karno-skarbową,

14) księgowanie i rozliczanie wpłat podatków osób fizycznych i prawnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15) nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów opłaty targowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego,

16) udzielanie niezbędnych informacji w ramach posiadanych uprawnień o podatnikach,

17) podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2, lit. f ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

18) podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2, lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

 do góry