Do zakresu działania referatu należy:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,

b) prowadzenie gminnego rejestru mieszkańców,

c) nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL,

d) obsługa w zakresie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych,

e) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

f) wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

g) prowadzenie stałego rejestru wyborców,

h) realizacja zadań związanych z organizacją i przebiegiem wyborów zgodnie z Kodeksem Wyborczym oraz innymi ustawami,

i) informowanie placówek oświatowych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,

j) sporządzanie sprawozdań i statystyk, zgodnie z prawnymi wymogami w tym zakresie,

W zakresie spraw obronnych i wojskowych:

a) wykonywanie zadań, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza,

b) współudział w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej przez starostwo,

c) wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

d) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem stałego dyżuru,

e) przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie, działalność szkoleniowa

i upowszechniająca w zakresie problematyki obrony cywilnej,

f) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności,

g) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i koordynowanie działań w przypadku ich wystąpienia,

h) rozpoznawanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie w przypadku zaistnienia,

i) współdziałanie w zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awariami obiektów technicznych,

j) organizacja akcji kurierskiej,

k) opracowanie bazy danych na potrzeby HNS,

l) opracowanie i aktualizowanie ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Ozimek w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny”,

m) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - wykonywanie zadań gminy w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych i nadzorowanie ich działalności.


Kierownikiem Referatu jest Katarzyna Smolnik - pok. nr 105, tel. 77 46 22 819

 do góry