Do zakresu działania Biura należy:

1) w zakresie audytu wewnętrznego:

a) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego,

b)  przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Burmistrza z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących standardów audytu wewnętrznego,

c) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych,

d) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,

e) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Gminy i Miasta, jednostkami organizacyjnymi gminy Ozimek oraz innymi podmiotami w zakresie, jakim dysponują majątkiem gminy,

f) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej w przedmiocie swojego działania,

g)  przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych audytów przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nimi związanej,

2) w zakresie kontroli wewnętrznej:

a)  sporządzenie rocznego planowaniu kontroli,

b)  przeprowadzanie zgodnie z planem oraz poza planem czynności kontrolnych, we wszystkich obszarach działalności Gminy,

c)  sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,

d) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Gminy i Miasta , jednostkami organizacyjnymi gminy Ozimek oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności kontrolnych,

e)  inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości,

f) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,

g) przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nią związanej,

h) redagowanie odpowiedzi, zastrzeżeń, wniosków, informacji itp., do wskazanych protokołów oraz wystąpień pokontrolnych zewnętrznych organów kontroli, na podstawie pisemnych opracowań, sporządzonych przez kontrolowane lub merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne,

i)  prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych Urzędu,

j)  prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,

k)  przyjmowanie informacji o działalności spółek z udziałem gminy oraz gromadzenie doręczonej Urzędowi dokumentacji z w/w zakresu, w tym protokołów z posiedzeń oraz uchwał organów spółek.

3) w zakresie kontroli zarządczej:

a) tworzenia i koordynacji systemu kontroli zarządczej,

b) koordynacja kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Gminę Ozimek,

c) porządzanie cyklicznych analiz efektywności systemu kontroli zarządczej w celu ciągłego doskonalenia stosowanych mechanizmów.

 do góry