Referaty

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH

Do podstawowych zadań referatu należy:

  1. z zakresu spraw obywatelskich i obronnych

1)    Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej w tym zakresie.
2)    Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o wymeldowaniu, cofnięciu czynności materialno – technicznej i orzekających o rejestracji zameldowania.
3)    Prowadzenie ewidencji ludności, w tym cudzoziemców. Wydawanie numerów PESEL.
4)    Wydawanie zaświadczeń z gminnego zbioru meldunkowego
5)    Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
6)    Współpraca z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum Informacyjnym – PESEL, Urzędami stanu cywilnego, organami policji, WKU w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w związku z wydawaniem dokumentów tożsamości.
7)    Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
8)    Sporządzanie wykazu dzieci do szkół
9)    Prowadzenie postępowań z zakresie zbiórek publicznych.
10)  Wydawanie zezwoleń na organizację imprezy masowej.
11)  Współudział w przeprowadzaniu wyborów i referendów.
12)  Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
13)  Prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji o wpisie do stałego rejestru Wyborców.
14)  Przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
15)  Organizacja akcji kurierskiej
16)  Prowadzenie zagadnień związanych z obronnością kraju.
17)  Prowadzenie ewidencji i dokumentacji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i   rzeczowych na rzecz obronności kraju.
18)  Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie obrony cywilnej gminy.
19)  Szkolenie i ćwiczenia obrony cywilnej.
20)  Kierowanie Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
21)  Koordynacja działań z gminnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych

  1. z zakresu spraw organizacyjnych:

1)    Organizacja właściwego funkcjonowania Urzędu.
2)    Prowadzenie rejestru uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego.
3)    Obsługa sekretarska i organizacyjna Przewodniczącego Rady.
4)    Przyjmowanie, ewidencjonowanie i doręczanie referatom korespondencji urzędowej oraz organizowanie wysyłki, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla gmin.
5)    Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej i wprowadzanie jej do obiegu dokumentów w Urzędzie.
6)    Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz radnych.
7)    Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i radnych, protokołowanie   sesji Rady.
8)    Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
9)    Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu, współorganizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady, prowadzenie ewidencji składu osobowego Rady.
10)  Składanie w formie elektronicznej podjętych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz wniosków: o publikację; o wycofanie z publikacji i innych wniosków.
11)  Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy.
12)  Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowymi oraz przeprowadzania referendum w zakresie ustalonym Kodeksem Wyborczym i innymi ustawami.
13)  Prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.
14)  Dbanie o właściwy stan siedziby Urzędu i właściwe jego zabezpieczenie oraz zapewnienie środków czystości.
15)  Prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego na potrzeby Urzędu.
16)  Gospodarka drukami i formularzami.
17)  Konserwacja urządzeń biurowych.
18)  Obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją. Załatwianie spraw związanych z poświadczeniem własnoręczności podpisów i stwierdzeń zgodności podpisów z oryginałem.
19)  Przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
20)  Prowadzenie archiwum w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem.

W skład referatu wchodzą sprzątaczki.


Kierownikiem Referatu jest Katarzyna Smolnik - pok. nr 105, tel. 77 46 22 819

  • Data aktualizacji: 2020-10-25 18:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 913 640