Do zakresu działania referatu należy:

1) w zakresie promocji gminy i współdziałania z podmiotami gospodarczymi:

a) organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną miasta i gminy we współdziałaniu z referatami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, związkami gmin i miast oraz przy współpracy z jednostkami zajmującymi się profesjonalnie promocją,

b) prowadzenie banku informacji o możliwościach:

- inwestowania lub podjęcia działań gospodarczych na terenie gminy,

- nawiązania współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie miasta i gminy,

- uzyskania wsparcia finansowego oraz organizacyjno-technicznego dla rozwoju przedsiębiorczości,

c) prowadzenie wielokierunkowych działań dotyczących udziału gminy w różnego rodzaju prezentacjach, wystawach, targach organizowanych na terenie gminy oraz poza nią,

d) opracowywanie materiałów promocyjnych (foldery, wydawnictwa, oferty itp.),

e) archiwizowanie wszelkich materiałów promocyjnych gminy (zdjęcia, filmy, wydawnictwa),

f) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w dyspozycji referatu,

g) prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej gminy w zakresie wszechstronnej promocji,

h) organizacja i obsługa konferencji, seminariów i innych imprez promocyjnych.

2) w zakresie sportu i turystyki:

Realizacja zadań własnych gminy związanych z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w tym szczególnie:

a) opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Ozimek,

b) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień uchwały Rady Miejskiej w Ozimku sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy,

c) współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,

d) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy,

e) prowadzenie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem boisk sportowych w gminie,

f) planowanie i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych z budżetu gminy na działalność sportową i rekreacyjną,

g) koordynacja zajęć sportowych, współpraca ze szkołami i opieka nad kompleksem sportowym Orlik 2010,

h) realizacja programu stypendialnego w zakresie sportu,

i) wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach o usługach turystycznych,

j) przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

3) w zakresie kultury:

a) współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Ozimek,

b) współorganizowanie na terenie miasta i gminy imprez o charakterze kulturalnym,

c) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym,

d) przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych,

e) opracowywanie projektów i realizacja uchwał Rady Miejskiej dot. tworzenia, łączenia, przekształcania a także likwidacji, gminnych instytucji kultury,

f) wydawanie decyzji na prowadzenie imprez masowych i zgromadzeń,

g) realizacja programu nagród kulturalnych,

h) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury.

4) w zakresie współpracy partnerskiej:

a) przygotowanie planu pracy w zakresie współpracy partnerskiej miast oraz wnioskowanie zabezpieczenie budżetowe tej działalności,

b) planowanie i zabezpieczanie organizacyjno-logistyczne grup wyjeżdżających przyjeżdżających na zaproszenie samorządu Ozimka,

c) pomoc instytucjom, organizacjom i firmom Gminy Ozimek w rozwijaniu współpracy z miastami partnerskimi,

d) prowadzenie pełnej dokumentacji współpracy z poszczególnymi partnerami Ozimka.

5) w zakresie polityki informacyjnej:

a) bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy,

b) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i wydawaniem biuletynu Wiadomości Ozimskie,

c) współpraca ze środkami masowego przekazu ,

d) przygotowywanie i aktualizacja miejskich serwisów informacyjnych:

- strony internetowej Gminy Ozimek ,

- Biuletynu Informacji Publicznej,

- profilu gminy Ozimek na portalu Facebook.

6) inne zadania realizowane w referacie:

a) pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. zdrowia i programów profilaktycznych,

b) realizacja zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny oraz Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,

 do góry