Do zakresu działania referatu należy:

1) w zakresie rolnictwa:

a) szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, suszy, gradobicia, deszczy nawalnych, wymarznięcia),

b) nadzorowanie obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych,

c) współdziałanie z właściwymi organami oraz instytucjami w zakresie ochrony roślin, ochrony gatunkowej zwierząt oraz doradztwa rolniczego,

d) wybory do Izby Rolniczej, spisy rolne,

e) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) w zakresie ochrony środowiska:

a) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,

b) prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) prowadzenie i aktualizacja ewidencji wyrobów zawierających azbest, których właścicielami są osoby fizyczne w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest,

d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

e) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi i biodegradowalnymi,

f) wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów,

g) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew ,

h) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,

i) ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji rowów gminnych melioracyjnych i ich utrzymanie ,

j) koordynacja spraw związanych z łowiectwem na terenie obwodów łowieckich położonych w obrębie gminy Ozimek,

k) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

l) prowadzenie działań zmierzających do rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów,

m) wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,

n) dokonywanie przeglądu terenu pod kątem występowania „dzikich wysypisk śmieci",

o) kontrola i egzekwowanie utrzymania czystości i porządku posesji prywatnych i innych terenów,

p) popularyzacja ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną i publikacje w mediach,

q) prowadzenie zadań związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”,

r) koordynacja spraw z zakresu Odnowy Wsi,

s) prowadzenie spraw związanych z wykonanie i aktualizacją dokumentów planistycznych z zakresu ochrony środowiska.

3) z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

a) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami,

b) przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

c) prowadzenie postępowania na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa;

d) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty;

e) wystawianie wezwań i postanowień.

4) w zakresie drogownictwa:

a) prowadzenie spraw związanych z zarządzeniem drogami gminnymi, w tym remonty, modernizacje i budowa dróg,

b) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w zakresie wynikającym z podpisanych porozumień,

c) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych,

d) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem trasy przejazdu pojazdów ponad gabarytowych,

e) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem mienia gminnego w pasie drogowym (tj. bilbordy, słupki reklamowe, tablice reklamowe),

f) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy,

g) wydawanie zezwoleń i wypisów na przewóz osób na terenie gminy oraz licencji na taksówki,

h) wydawanie uzgodnień tras przewozu osób na terenie Gminy Ozimek,

i) prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym na terenie gminy .Kierownikiem Referatu jest Zbigniew Bahryj - pok. nr 221, tel. w. 806

 do góry