Do zakresu działania Biura należy:

1) obsługa sesji Rady, komisji stałych i doraźnych, zespołów kontrolnych oraz spotkań radnych z wyborcami,

2) obsługa sekretarska Przewodniczącego Rady Miejskiej,

3) prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady Miejskiej oraz opinii i wniosków komisji, radnych i podejmowanie działań w celu ich wykonania,

4) udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków,

5) prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady,

6) opracowywanie analiz i informacji z działalności Rady,

7) opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez komisje i radnych w sprawach funkcjonowania Rady i gminy,

8) prowadzenie archiwum Rady Miejskiej,

9) sporządzanie wykazów potrąceń diet radnych z powodu nieobecności na posiedzeniach sesji rady i na posiedzeniach komisji,

10) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników,

11) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami oraz tytułami honorowymi,

12) organizacja konsultacji społecznych dotyczących spraw gminnych,


Referatem kieruje bezpośrednio Sekretarz Gminy - pok. nr 115, tel. w. 837.

 do góry