Informacje Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawozdania, analizy

Informacja Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014.

Mając na względzie art.3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. ) Burmistrz Ozimka informuje o realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014, w tym o:

a)      podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

  • informacja o w/w podmiotach znajduje się w „Rejestrze działalności regulowanej” - http://www.ozimek.pl/229-ochrona-srodowiska/3437-rejestr.html,
  • w roku 2014 odpady komunalne z terenu naszej gminy wywoziły następujące firmy:
  • Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach; 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m. 94,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
    w Antoniowie: 46-040 Ozimek, Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,

b)      miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – informacja znajduje się w „Sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok” – załącznik do pobrania,

c)       osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – informacja znajduje się w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozimek za rok 2014” – załącznik do pobrania,

d)      punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

  • informacje umieszczono w zakładce „Selektywna zbiórka odpadów”,

e)      firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.):

  • zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) stary telewizor, pralkę, lodówkę czy inny nie nadający się do użytku sprzęt można przekazać do sklepu podczas zakupu nowego sprzętu. Wszystkie punkty handlowe, które prowadzą sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego
    i elektronicznego od osób fizycznych, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż nowo zakupiony (art. 42 w/w ustawy). Ze względu na prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne.
Załączniki:
 do góry