Informacje Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawozdania, analizy

Informacja Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2013.

Mając na względzie art.3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. ) Burmistrz Ozimka informuje o realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2013, w tym o:

a)      podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

informacja o w/w podmiotach znajduje się w „Rejestrze działalności regulowanej” - http://www.ozimek.pl/ochrona,srodowiska/rejestr/rejestr,,dzialalnosci,,regulowanej,,w,zakresie,odbierania,odpadow,komunalnych,od,wlascicieli,nieruchomosci,na,terenie,gminy,ozimek,.html#ak3441

w roku 2013 odpady komunalne z terenu naszej gminy wywoziły następujące firmy:

  • Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach; 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m. 94,
  • Strach i Synowie Sp. z o.o.; 42-202 Częstochowa, ul. Bór 169,
  • Remondis Opole Sp. z o.o.; 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
    w Antoniowie: 46-040 Ozimek, Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,

od sierpnia 2013 r. usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie całej Gminy Ozimek świadczy firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach; 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m. 94, która wygrała przetarg w tym zakresie,

b)      miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – informacja znajduje się w „Sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” – załącznik do pobrania,

c)       osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – informacja znajduje się w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozimek” – załącznik do pobrania,

d)      punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

  • informacje umieszczono w zakładce „Selektywna zbiórka odpadów”,

e)      firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.):

  • zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005, nr 180, poz.1495) stary telewizor, pralkę, lodówkę czy inny nie nadający się do użytku sprzęt można przekazać do sklepu podczas zakupu nowego sprzętu. Wszystkie punkty handlowe, które prowadzą sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego
    i elektronicznego od osób fizycznych, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż nowo zakupiony (art. 42 w/w ustawy). Ze względu na prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne.
Załączniki:
 do góry