Informacje Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawozdania, analizy

Informacja Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022.

Informacja Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022.

Mając na względzie art.3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm. ) Burmistrz Ozimka informuje o realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022, w tym o:

1)      podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

a)       informacja o w/w podmiotach znajduje się w „Rejestrze działalności regulowanej” - http://www.ozimek.pl/229-ochrona-srodowiska/3437-rejestr.html,

b)       podmioty o odbierające odpady w ramach umowy z urzędem z terenu naszej gminy wywoziły następujące firmy:

  • REMODIS Opole sp. z o. o, 46-020 Opole, aleja Przyjaźni 9,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie: 46-040 Ozimek, Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,

2)      miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – informacja znajduje się w „Sprawozdaniu Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok” (BDO),

3)      osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – informacja znajduje się w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozimek za rok 2022” – załącznik do pobrania,

4)      punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

  • informacje umieszczono w zakładce „Selektywna zbiórka odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”,

5)      firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020r. poz. 1893):

  • ustawa zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia. Natomiast prowadzący punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. Zarazem dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54 (wjazd od ulicy Ozimskiej) lub oddać w czasie akcyjnych zbiórek odpadów oraganizowanych w II i IV kwartale każdego roku.

 6)    kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Załączniki:
 do góry