Informacje Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawozdania, analizy

Informacja Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018

Informacja Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018.

Mając na względzie art.3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka informuje o realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018, w tym o:

1)      podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

a)       informacja o w/w podmiotach znajduje się w „Rejestrze działalności regulowanej” - http://www.ozimek.pl/229-ochrona-srodowiska/3437-rejestr.html,

b)       w roku 2018 odpady komunalne z terenu naszej gminy wywoziły następujące firmy:

  • Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach; 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m. 94,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie: 46-040 Ozimek, Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,

2)      miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – informacja znajduje się w „Sprawozdaniu Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok” – załącznik do pobrania,

3)      osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – informacja znajduje się w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozimek za rok 2018” – załącznik do pobrania,

4)      osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

5)      punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

  • informacje umieszczono w zakładce „Selektywna zbiórka odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”,

6)      firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018r. poz. 1466 z późn. zm.):

  • ustawa zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia. Natomiast prowadzący punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. Zarazem dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54 (wjazd od ulicy Ozimskiej). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek     800 - 1600,

wtorek             900 - 1700,

środa                 800 - 1600,

czwartek           900 - 1700,

piątek               800 - 1600,

sobota             1000 - 1400.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany w sklepie lub dostarczany do PSZOK-u powinien być kompletny. Za niekompletny uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi! Grozi za to kara grzywny do 5000,00 zł. Zużyte urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza.

 

Załączniki:
 do góry