Informacje Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawozdania, analizy

Od początku 2013 roku w Gminie Ozimek funkcjonuje gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z realizacji obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Burmistrz zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy za pośrednictwem platformy BDO.

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Burmistrz Ozimka sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi i podaje ją do publicznej wiadomości do 30 kwietnia.

Analiza zawiera między innymi:

-potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

-koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Poniżej prezentujemy przewodnik po gminnym systemie gospodarownia odpadami komunalnymi.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o odpadach - przewodnik
Wszystko co powinieneś wiedzieć o odpadach - przewodnik
Załączniki:
 do góry