UCHWAŁA NR LIX/545/23 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek- zwiększenie częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych

 do góry