Konsultacje projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr OR.0050.4.2023 Burmistrza Ozimka z dnia 4 stycznia 2023 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079, 1846).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 8 lutego 2023 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.ozimek.pl wraz z projektem strategii do dnia 8  lutego 2023 r. w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek poprzez złożenie w Punkcie Informacji Urzędu.

b) pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (decyduje data wpływu do Urzędu);

c) podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się: 17 stycznia 2023r. o godzinie 16:00.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_ozimek

b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku e-PUAP /7dw939shyw/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu)

Konsultacje potrwają od 4 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 /-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

Załączniki:
 do góry