Planowanie przestrzenne

Druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek – przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.

Uchwała nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r. (dokument PDF)

Rysunek - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek - kierunki (dokument PDF)

Tekst - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek (dokument PDF)

Uwaga: traci moc uchwała nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek określa Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r. (dokument PDF)

UWAGA: traci moc Uchwała  nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.

Aktualnie obowiązuje – druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.


Mapa określająca kierunki zagospodarowania (dokument PDF)

UWAGA: traci moc uchwała  nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.

Aktualnie obowiązuje – druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.

 

PLANY MIEJSCOWE

ANTONIÓW

Nie zamieszczono na stronie BIP Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXVIII/245/2001 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906).

BIESTRZYNNIK

Uchwała Nr XXIV /232/ 12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. poz. 1752 )

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

CHOBIE

DYLAKI

Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki. Uchwała opublikowana w ( Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 64 dnia 11 czerwca 2010 r. poz. 851).


Załącznik Nr1 - rysunek planu
Załacznik Nr2 - Uchwała Nr XLIV/420/10


INFORMACJA
o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku Uchwały nr XLIV/420/10

z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Rada Miejska w Ozimku Uchwałą Nr XLIV/420/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. przyjęła dokument pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki”.
Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w referacie Zarządzania Mieniem Gminnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. Ks. J. Dzierżona 4B , pokój nr 223 II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

GRODZIEC

Uchwała Nr XXXIV/216/17  Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi GRODZIEC

opublikowana  (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego dnia 14 marca 2017 r. Poz. 796)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

JEDLICE

Opracowanie łączne z planem Szczedrzyk

KRASIEJÓW

UCHWAŁA NR XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARKU TRIASOWEGO DINOPARK w KRASIEJOWIE ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 29 z dnia 12 marca 2010 r. poz. 431


Załączniki nr 1 rysunek planu (plik .pdf)
Załącznik nr 2 tekst planu (.pdf)

 

Uwaga :
Traci moc uchwała Nr XV/127/04 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „ Krasiejów” ( Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 13 lutego 2004 r. Nr 9 poz.176).


1. INFORMACJA WOJEWODY OPOLSKIEGO

Wojewoda Opolski informuje, że prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 lipca 2009 r. Sygn. akt. II S.A. Op. 131/09 uchylone zostało rozstrzygniecie Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-18/09 z dnia 6 marca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów , w części dot. niezgodności ustaleń planu dla terenu oznaczonego w planie miejscowym symbolem 2 PU z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
Ww. wyrok z dnia 6 lipca 2009 r. Sygn. akt II S.A. Op 131/09 stał się prawomocny w dniu 27 sierpnia 2009 r.


Z upoważnienia Wojewody Opolskiego
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
Informacja publikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 14 dnia 10 lutego 2010 r.
poz. 230


Uchwała Nr XXXV/348/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/279/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 19 z dnia 17 lutego 2010 r. poz. 296.


a) Uchwała Nr XV/127/04 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Krasiejów” ( Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 13 lutego 2004 r. Nr 9 poz. 176 ).


Mapa planu zagospodarowania

Tekst o planie zagospodarowania


b) Uchwała Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, ( Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr 21 poz. 362


Mapa planu zagospodarowania

Tekst o planie zagospodarowania


Uwaga: Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-18/09 z dnia 6 marca 2009 r. w części dotyczącej niezgodności ustaleń planu dla terenu oznaczonego w planie miejscowym symbolem 2 PU z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek

KRZYŻOWA DOLINA

MNICHUS

OZIMEK

Uchwała Nr XXXIV/313/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską.

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 października 2013 r. poz.2172. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Ustalenia planu zawarte są w formie:

- tekstowej – Uchwała nr XXXIV/313/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r.

- graficznej, którą jest rysunek planu 

- tekst uchwały

- rysunek planu


 

Uchwała Nr XXXII/293/13 rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską.

 Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, dnia 11 czerwca 2013 r. poz. 1380. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 Ustalenia planu zawarte są w formie :

- tekstowej  - Uchwała Nr XXXII/293/13  Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r.

- graficznej, którą jest Rysunek Planu – stanowiący załącznik Nr 1 ( zmiana obejmuje rejon skrzyżowań: ul. Kolejowej i Wyzwolenia oraz ul. Hutniczej, Opolskiej i Wyzwolenia ) 

 

Uchwała Nr XLIII/408/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ulicą Dylakowską „ dla obszaru obejmującego działki nr 370/10, 370/15, 370/16 i części działki nr 390/1. Uchwała opublikowana została w (Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 44 dnia 23 kwietnia 2010 r.poz. 593).


Załącznik Nr1 - rysunek zmiany Planu (rejon ul. Hutniczej )
Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XLIII/408/10 - tekst planu


Nie zamieszczono na stronie BIP Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXVIII/245/2001 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)


a) Uchwała Nr XXV/221/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską. (Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 88 z dnia 25.XI.2008 r. poz. 2088).

Plan obejmuje dwa obszary:
1) obszar 1, którego granicę wyznaczają granice działek nr 560 i 561/9 k.m.8 położone przy Dworcowej,
2) obszar 2, którego granicę wyznaczają granice działki nr 414 k.m.8 położonej przy ul. Danieckiej.


Mapa planu zagospodarowania

Tekst o planie zagospodarowaniab) Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską. (Dz.U.Woj. Opolskiego Nr 89 z dnia 26.XI.2008 r. poz. 2095).

Plan obejmuje teren, którego granicę wyznaczają granice działki nr 277 k.m. 4 położonej przy ul. Kolejowej.


Mapa planu zagospodarowania

Tekst o planie zagospodarowania

PUSTKÓW

SCHODNIA

SCHODNIA NOWA

Nie zamieszczono na stronie BIP Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXVIII/245/2001 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906).

SZCZEDRZYK , PUSTKÓW, JEDLICE

Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 14 czerwca 2016 r. poz. 1300.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego


Ustalenia planu zawarte są w formie :


- tekstowej – Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r.
- graficznej, którą jest rysunek planu

tekst uchwały

rysunek planu

Podsumowanie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "

Uzasadnienie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "


Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 października 2013 r. poz.2171. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ustalenia planu zawarte są w formie:

- tekstowej – Uchwała nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r.

- graficznej, którą jest rysunek planu  


-
tekst uchwały

- rysunek planu


Uchwała Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia ).

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 136, dnia 7 grudnia 2011 r. poz. 1652. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ustalenia planu zawarte są w formie:

- tekstowej Uchwała Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. ( zał. nr 1)

- graficznej, którą jest rysunek planu ( zał. nr 2 )

-tekst uchwały

- rysunek planu


a) Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) – (Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. Nr 26 poz. 446).


Mapa 1

Mapa 2

Tekst o planie zagospodarowania

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 478