Planowanie przestrzenne

Druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek – przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.

Uchwała nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r. (dokument PDF)

Rysunek - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek - kierunki (dokument PDF)

Tekst - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek (dokument PDF)

Uwaga: traci moc uchwała nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek określa Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r. (dokument PDF)

UWAGA: traci moc Uchwała  nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.

Aktualnie obowiązuje – druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.


Mapa określająca kierunki zagospodarowania (dokument PDF)

UWAGA: traci moc uchwała  nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.

Aktualnie obowiązuje – druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.

 

PLANY MIEJSCOWE

ANTONIÓW

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r.

- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 listopada 2020 r. poz. 2958. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Ustalenia planu zawarte są w formie tekstowej i graficznej:

- tekst uchwały

- rysunek planu

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


 

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej
i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)

- tekst uchwały

- rysunek planu

BIESTRZYNNIK

Uchwała Nr XXIV /232/ 12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. poz. 1752 )

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

CHOBIE

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

DYLAKI

Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki. Uchwała opublikowana w ( Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 64 dnia 11 czerwca 2010 r. poz. 851).


Załącznik Nr1 - rysunek planu
Załacznik Nr2 - Uchwała Nr XLIV/420/10

GRODZIEC

Uchwała Nr XXXIV/216/17  Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi GRODZIEC

opublikowana  (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego dnia 14 marca 2017 r. Poz. 796)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

JEDLICE

Opracowanie łączne z planem miejscowości Szczedrzyk

KRASIEJÓW

UCHWAŁA NR XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARKU TRIASOWEGO DINOPARK w KRASIEJOWIE ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 29 z dnia 12 marca 2010 r. poz. 431


Załączniki nr 1 rysunek planu (plik .pdf)
Załącznik nr 2 tekst planu (.pdf)

 

Uwaga :
Traci moc uchwała Nr XV/127/04 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „ Krasiejów” ( Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 13 lutego 2004 r. Nr 9 poz.176).


1. INFORMACJA WOJEWODY OPOLSKIEGO

Wojewoda Opolski informuje, że prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 lipca 2009 r. Sygn. akt. II S.A. Op. 131/09 uchylone zostało rozstrzygniecie Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-18/09 z dnia 6 marca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów , w części dot. niezgodności ustaleń planu dla terenu oznaczonego w planie miejscowym symbolem 2 PU z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
Ww. wyrok z dnia 6 lipca 2009 r. Sygn. akt II S.A. Op 131/09 stał się prawomocny w dniu 27 sierpnia 2009 r.


Z upoważnienia Wojewody Opolskiego
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
Informacja publikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 14 dnia 10 lutego 2010 r.
poz. 230


Uchwała Nr XXXV/348/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/279/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 19 z dnia 17 lutego 2010 r. poz. 296.


a) Uchwała Nr XV/127/04 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Krasiejów” ( Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 13 lutego 2004 r. Nr 9 poz. 176 ).


Mapa planu zagospodarowania

Tekst o planie zagospodarowania


b) Uchwała Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, ( Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr 21 poz. 362


Mapa planu zagospodarowania

Tekst o planie zagospodarowania


Uwaga: Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-18/09 z dnia 6 marca 2009 r. w części dotyczącej niezgodności ustaleń planu dla terenu oznaczonego w planie miejscowym symbolem 2 PU z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek

KRZYŻOWA DOLINA

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

MNICHUS

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

OZIMEK

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r.

- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 listopada 2020 r. poz. 2958. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Ustalenia planu zawarte są w formie tekstowej i graficznej:

- tekst uchwały

- rysunek planu

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


 

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej
i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)

- tekst uchwały

- rysunek planu

PUSTKÓW

Opracowanie łączne z planem miejscowości Szczedrzyk.

SCHODNIA

Od strony wschodniej ulicy Warszawskiej w części opracowanie łączne z planem miasta Ozimek.

SCHODNIA NOWA

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r.

- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 listopada 2020 r. poz. 2958. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Ustalenia planu zawarte są w formie tekstowej i graficznej:

- tekst uchwały

- rysunek planu

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


 

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej
i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)

- tekst uchwały

- rysunek planu

SZCZEDRZYK , PUSTKÓW, JEDLICE

Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 14 czerwca 2016 r. poz. 1300.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego


Ustalenia planu zawarte są w formie :


- tekstowej – Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r.
- graficznej, którą jest rysunek planu

tekst uchwały

rysunek planu

Podsumowanie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "

Uzasadnienie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "


Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 października 2013 r. poz.2171. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ustalenia planu zawarte są w formie:

- tekstowej – Uchwała nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r.

- graficznej, którą jest rysunek planu  


-
tekst uchwały

- rysunek planu


Uchwała Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia ).

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 136, dnia 7 grudnia 2011 r. poz. 1652. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ustalenia planu zawarte są w formie:

- tekstowej Uchwała Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. ( zał. nr 1)

- graficznej, którą jest rysunek planu ( zał. nr 2 )

-tekst uchwały

- rysunek planu


a) Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) – (Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. Nr 26 poz. 446).


Mapa 1

Mapa 2

Tekst o planie zagospodarowania

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 928 496