Uchwała Nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek.
- tekst uchwały
- zał.1 Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
- zał.2 Kierunki Zagospodarowania Przestrzenngo

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. 
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst uchwały (z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego)
- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr LVI/526/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz stacji uzdatniania wody w Ozimku.
- tekst uchwały z rysunkiem

Uchwała Nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik.
- rysunek planu
- tekst uchwały

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki.
- rysunek planu
- tekst uchwały


Uchwała Nr LXVI/638/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dylaki.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem

Uchwała Nr XXXIV/216/17  Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec.
- rysunek planu
- tekst uchwały

Wspólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z planem wsi Szczedrzyk.


Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia).
rysunek planu nr 1
rysunek planu nr 2
- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach.
tekst uchwały
rysunek planu

Uchwała Nr LXVI/647/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów.
- tekst planu wraz z rysunkiem


Uchwała Nr LX/562/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów.
- tekst planu wraz z rysunkiem
- rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie.
- rysunek planu
- tekst planu


Uchwała Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów.
- rysunek planu
- tekst planu
- sprostowanie


Uchwała Nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ozimek w obrębie wsi Krasiejów.
- tekst planu wraz z rysunkiem

Uchwała Nr LI/354/98 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek (dotyczącej wsi Krzyżowa Dolina).
- tekst uchwały
- rysunek uchwały

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr LXII/595/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ozimek.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem


Uchwała Nr LIX/546/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Ozimek.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem


Uchwała Nr LVII/534/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr LVI/526/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie oczyszczalni ścieków w Antoniowie oraz stacji uzdatniania wody w Ozimku.
- tekst uchwały z rysunkiem


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. 
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst uchwały (z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego)
- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


UCHWAŁA WAŻNA TYLKO PRZY GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA:

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)
- tekst uchwały
- rysunek planu

Wspólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z planem wsi Szczedrzyk.


Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia).
rysunek planu nr 1
rysunek planu nr 2
- tekst uchwały


 

Uchwała Nr LX/564/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Ślskich wsi Pustków.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem

UWAGA, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI SCHODNIA JEST TYLKO W CZĘŚCI UCHWALONY OD STRONY POŁUDNIOWEJ ULICY WARSZAWSKIEJ (rejon ul. Brzozowej, ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Ciepłowniczej)


Uchwała Nr LVII/534/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr LVI/525/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodnia.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. 
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst uchwały (z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego)
- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXXIX/256/2001 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek - wsi Schodnia Stara.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem


Uchwała Nr XLII/297/97 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonego we wsi Schodnia Stara.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem


Uchwała Nr XXIX/199/96 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 września 1996 r. w sprawie zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Ozimek.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem


UCHWAŁA WAŻNA TYLKO PRZY GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA:

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)
- tekst uchwały
- rysunek planu

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. 
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst uchwały (z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego)
- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.
- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)
- tekst rozstrzygnięcia


UCHWAŁA WAŻNA TYLKO PRZY GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA:

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)
- tekst uchwały
- rysunek planu

Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia).
rysunek planu nr 1
rysunek planu nr 2
- tekst uchwały


Uchwała Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia).
- tekst uchwały
- rysunek planu


Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia).
- tekst uchwały wraz z rysunkiem

 do góry