REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649).

W związku z wejściem w życie dnia 01.01.2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, a także zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) treści "w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego" prosimy o dokonywanie wpłat w szczególności za należności cywilno-prawne w taki sposób, aby świadczenie pieniężne było spełnione w przypadku faktycznego wpływu tych środków na konto bądź wpłaty w siedzibie wierzyciela.

Wpłaty należności w niepełnej kwocie bądź wpłaty po terminie płatności skutkować będą obciążeniem Państwa odsetkami ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, które od 01.01.2020 r. wzrosły z 9,5 do 11,5 %, jak i obciążeniem zgodnie z  art. 10 (do tej pory: ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - po zmianach Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) o treści:

 „1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek [ustawowe w transakcjach handlowych] przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

4. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.”

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. obligują także jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia zaostrzonej procedury windykacji należności, a także egzekwowania należnej kwoty rekompensaty, jeżeli uznanie konta wierzyciela dokonane zostało po terminie płatności. Celem uniknięcia przez Państwa dodatkowych obciążeń wynikających ze zmiany w/w przepisów prosi się o dokonywania wpłat w terminie, aby uznanie konta Gminy Ozimek odbywało się maksymalnie w dniu terminu płatności.

 

 

 

Załączniki:
 do góry