W Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku prowadzone są następujące rejestry ewidencje i archiwa:


REJESTRY:

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr uchwał Rady miejskiej
 • Rejestr Zarządzeń Burmistrza
 • Rejestr wniosków i zapytań radnych
 • Rejestr wniosków i opinii komisji
 • Rejestr wniosków i postulatów rad sołeckich i zebrań sołeckich
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr wymiarowy ( podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości)
 • Rejestr wymiarowy podatku od środków transportu
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych
 • Rejestr przypisów i odpisów opłaty od posiadania psów
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od środków transportu dla osób fizycznych
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od środków transportu dla osób prawnych
 • Rejestr zawartych umów
 • Rejestr instytucji kultury
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych
 • Rejestr rodzaju ilości oraz miejscwystępowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 • Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów
 • Rejestr sporządzonych testamentów
 • Rejestr planów miejscowych
 • Rejestr przedpoborowych
 • Rejestr kwalifikacji wojskowej
 • Rejestr wydanych kart paliwowych dla OSP
 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (PDF)


EWIDENCJE:

 • Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Ewidencja dowodów księgowych
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja kartotek płacowych i zasiłków rodzinnych
 • Ewidencja pożyczek mieszkaniowych
 • Ewidencja zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Ewidencja kontroli
 • Ewidencja wyjść służbowych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja wystawionych delegacji służbowych
 • Ewidencja zabytków
 • Ewidencja kapliczek i krzyży
 • Ewidencja decyzji zezwalających na usunięcie drzew
 • Ewidencja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
 • Publiczne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja decyzji o wymeldowaniu i zameldowaniu
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności
 • Ewidencja hipotek
 • Ewidencja wyposażenia 013
 • Ewidencja ilościowo- wartościowa wyposażenia poniżej 300 zł
 • Ewidencja weksli
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja wniesionych kaucji gwarancyjnych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów


ARCHIWA:

 • Archiwum zakładowe
 • Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 • Archiwum dowodów osobistych
 do góry