OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI GMINY OZIMEK - uchwała Nr LVI/520/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023r.

Rada Miejska w Ozimku w dniu 30 stycznia 2023r. podjęła uchwałę Nr LVI/520/23 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ozimek na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023r. poz. 518 https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2023/518/). Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2023r. Obszar rewitalizacji obejmuje część Ozimka i część Antoniowa.

Rada Miejska w Ozimku nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji Gminy Ozimek i objęta jest prawem pierwokupu na rzecz Gminy Ozimek oraz czy jest objęta Specjalną Strefą Rewitalizacji.

Załączniki:
 do góry