Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) każda nieruchomość, która nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków (tzw. szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Ustawa wymaga od właścicieli, aby zgromadzone nieczystości ciekłe były systematycznie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Ozimka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ozimek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ozimek: www.ozimek.pl w zakładce Ochrona Środowiska - Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Ozimka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ozimek

Odbiór trzeba udokumentować!

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie oraz dowodów uiszczania opłaty za usługi wywozu nieczystości.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek  powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się, co najmniej raz na kwartał. Natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z regulaminem należy opróżnianiać z osadów lub innych odpadów nie rzadziej niż raz w roku.

Na terenie Gminy Ozimek upoważnieni pracownicy będą przeprowadzać kontrole i uaktualniać ewidencję zbiorników oraz oczyszczalni. Właściciele nieruchomości proszeni są o okaznie umów i dowodów uiszczania opłat za usługę.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować mandatem, wnioskiem o nałożenie grzywny, a w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Zatem pamiętajmy aby regularnie opróżniać szambo lub przydomową oczyszczalnię i wymagać rachunku za każdy wywóz nieczystości ciekłych. 

W załączniku znajdują się ulotki dotyczące gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie Gminy Ozimek.

Burmistrz Ozimka informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 515 z późn. zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek:

         Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Jednocześnie Urząd Gminy i Miasta w Ozimku informuje, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mieszkańcy mają obowiązek zgłaszania do ewidencji gminnej nowych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie w załączniku.

Załączniki:
 do góry