Doskonalenie zawodowe nauczycieli

WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z póżn. zm.) Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XXXIV/219/17 z dnia 27 lutego 2017 r., w której określiła plan doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach gminy Ozimek, ustaliła formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach kształcenia.

Na podstawie ww. uchwały Burmistrz Ozimka wydał zarządzenie Nr BO.0050.24.2017 z dnia 02 marca 2017 r., w którym ustalił tryb i terminy ubiegania się przez nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także podział środków na dofinansowanie w części lub w całości:

  • organizacji i prowadzenia wspomagania szkół i placowek,
  • organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  • organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nuczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
  • opłat za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola lub szkoły;
  • kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły uczestniczą w rożnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza Ozimka określono wzór wniosku o dofinansowanie opłat za kształcenie oraz wzór umowy zawieranej w przypadku przyznania tego dofinansowania.

 

Zacznik_Nr_1-_wniosek 2017 (WORD, 52,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-03-13 09:38 Liczba pobrań: 62

Zacznik_Nr_2_-_umowa 2017 (WORD, 52,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2017-03-13 09:39 Liczba pobrań: 39

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-09-24 17:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 42 155 510