Rekrutacja do klas pierwszych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ozimek

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

 • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dziecko, które w 2020 r. kończy 6 lat, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudniającąpracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

 

 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica.

·           Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/ozimekw terminie od 24 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.

 • Wypełnione zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej obwodowej.
 • Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek określa uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wniosku rodziców.
 • Wnioski należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 24 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r., a w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 • We wniosku można wybrać nie więcej niż dwie szkoły podstawowe. Trzeba je przy tym uszeregować według preferencji: od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/ozimek . Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku). Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
 • Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji a także mają możliwość złożenia wniosków dla np. 2 dzieci.
 • Dane wprowadzone do systemu przez szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych wskazanych we wniosku szkół.
 • Wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym i rozpatrzone negatywnie nie będą uwzględniane w postępowaniu uzupełniającym. Rodzice tych kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani/przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, mogą ponownie złożyć wniosek w postępowaniu uzupełniającym (również przez system elektroniczny). 
 • Jeżeli wniosków jest więcej niż wolnych miejsc postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, a podstępowanie uzupełniające - dyrektor szkoły; są one realizowane w jednym etapie - z uwzględnieniem kryteriów i dokumentów potwierdzających ich spełnienie określonych uchwałą Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium wskazanego we wniosku przez rodzica dziecka. Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oznacza, że tego kryterium kandydat nie spełnia.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 30  marca 2020 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 19 maja 2020 r. godz. 13:00.
 • W terminie od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2020 r. w postępowaniu rekrutacyjnym lub od 20 do 23 maja 2020 r. w postępowaniu uzupełniającym rodzic kandydata zakwalifikowanego powinien złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Oświadczenie to składa się tylko w wersji papierowej (wzór oświadczenia dostępny będzie w szkołach po ogłoszeniu list zakwalifikowanych). Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia w wersji papierowej oznacza rezygnację z dalszego procesu naboru
 • Zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy: „Komisja rekrutacyjna  przyjmuje kandydata do (…..) publicznej szkoły, (….), jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego  kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.”.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 26 maja 2020 r. o godz. 13:00.

W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych tj.:

Kryterium naboru

Liczba punktów

1

Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*

20

2

Kandydat, który w roku szkolnym, w którym prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, realizuje wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole

20

3

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, będzie uczyło się w danej szkole **

9

4

Kandydat, dla którego dana szkoła jest najbliższa miejscu jego zamieszkania**

3

5

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy**

3

6

Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców/ opiekunów prawnych kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe danej szkole**

2

 

* Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 tabeli, jest oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

** Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 2-6 tabeli, jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata - wzory oświadczeń dostępne są w szkołach i na stronie https://nabor.pcss.pl/ozimek

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-01-26 15:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 59 927 135