Rekrutacja do klas pierwszych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH      

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 •          Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zwana dalej „ustawą”
 •          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
 •          Uchwała Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 316)
 •          Zarządzenie Nr BO.0050.12.2019 Burmistrza Ozimka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ozimek

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

 •            Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 •            Dziecko, które w 2019 r. kończy 6 lat, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudniającąpracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

 

 •            Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica.

·           Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/ozimekw terminie od 25 lutego 2019 r. do 08 marca 2019 r.

 •            Wypełnione zgłoszenienależy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej obwodowej.
 •            Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek określa uchwała Nr LVI/360/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i zespołuszkółdo nowego ustroju szkolnego.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 •            Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniupostępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wniosku rodziców.
 •            Wnioski należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym terminie od 25 lutego 2019 r. do 08 marca 2019 r., a w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
 •            We wniosku można wybrać nie więcej niż dwie szkoły podstawowe. Trzeba je przy tym uszeregować według preferencji: od najbardziej do najmniej preferowanej.
 •            Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/ozimekWypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru ( tj. wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku). Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
 •             Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji a także mają możliwość złożenia wniosków dla np. 2 dzieci.
 •            Dane wprowadzone do systemu przez szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych wskazanych we wniosku szkół.
 •            Wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym i rozpatrzone negatywnie nie będą uwzględniane w postępowaniu uzupełniającym. Rodzice tych kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani/przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, mogą ponownie złożyć wniosek w postępowaniu uzupełniającym (również przez system elektroniczny). 
 •            Jeżeli wniosków jest więcej niż wolnych miejsc postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, a podstępowanie uzupełniające - dyrektor szkoły; są one realizowane w jednym etapie  - z uwzględnieniem kryteriów i dokumentów potwierdzających ich spełnienie określonych uchwałą Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r.
 •            Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium wskazanego we wniosku przez rodzica dziecka. Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oznacza, że tego kryterium kandydat nie spełnia.
 •            Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 29  marca 2019 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 17 maja 2019 r. godz. 13:00.
 •            W terminie do 04 kwietnia 2019 r. w postępowaniu rekrutacyjnym lub do 23 maja 2019 r. w postępowaniu uzupełniającym rodzic kandydata zakwalifikowanego powinien złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 •            Zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy: „Komisja rekrutacyjna  przyjmuje kandydata do (…..) publicznej szkoły, (….), jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego  kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.”.
 •            Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 05 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 24 maja 2019 r. o godz. 13:00.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym  i w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej  brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLVI/294/18Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych tj.:

Kryterium naboru

Liczba punktów

1

Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*

20

2

Kandydat, który w roku szkolnym, w którym prowadzone jest postępowanie

rekrutacyjne, realizuje wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole

20

3

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzone jest

postępowanie rekrutacyjne, będzie uczyło się w danej szkole **

9

4

Kandydat, dla którego dana szkoła jest najbliższa miejscu jego zamieszkania**

3

5

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy**

3

6

Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców/ opiekunów prawnych kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe danej szkole**

2

 

* Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 tabeli, jest oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

** Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 2-6 tabeli, jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata - wzory oświadczeń dostępne są w szkołach i na stronie https://nabor.pcss.pl/ozimek

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1.         W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
 2.         Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3.         Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4.         Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2020-01-24 14:24
 • |
 • Licznik odwiedzin: 55 467 985