Data wydruku: 2022-07-05 20:43:19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.11.2012.KS na zadanie pn.: Odbudowa ulicy Ozimskiej w Szczedrzyku – budowa kanalizacji deszczowej - etap I

znak postępowania: ZZP.271.11.2012.KS

DODANO OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

DODANO WYJAŚNIENIE I ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Odbudowa ulicy Ozimskiej w Szczedrzyku - budowa kanalizacji deszczowej - etap I

Numer ogłoszenia: 173655 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa ulicy Ozimskiej w Szczedrzyku - budowa kanalizacji deszczowej - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 1. 1.      II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem w m. Szczedrzyk na  ulicy Ozimskiej.

Zakres prac do wykonania:

- Roboty drogowe – 1036 m2

- Roboty ziemne - 4364,80 m2

- Roboty montażowe:

 • kanały z rur PP o śr. zewn. 400mm – 586 mb;
 • kanały z rur PP o śr. zewn. 300 mm – 153 mb;
 • studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 42 szt.
 • Przeciski sterowane rurą stalową o śr. DN 500 mm z montażem rury przewodniej z PP o śr. DN 400 mm – 20 mb
 • Umocnienie skarpy wylotu deszczowego płyty Jumbo – 128 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a)projekt wykonawczy;

b)dokumentacja geologiczno - inżynierska

c) przedmiar robót;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zadania podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium

Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

10.000,00 zł(słownie: dziesięć_tysięcy_złotych).

Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu;

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)      gwarancjach bankowych;

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie: budowy, przebudowy lub remontu drogi/ ulicy wraz z kanalizacją deszczową o wartości min. 400 000,00 zł. brutto lub jedną robotę budowlaną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o wartości min. 300 000,00 zł. brutto.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje tego warunku w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • UWAGA: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykażę, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1)ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 3)dowód wniesienia wadium 4)kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną lub szczegółową. Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1.Kserokopie uprawnień kierownika budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby. 2.Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3.Wpis do EDG lub wydruk z CEIDG w celu prawidłowego określenia stron umowy - w przypadku firm. 4.W przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przed podpisaniem umowy, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki. 5. W przypadku załączenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną przed podpisaniem umowy należy dostarczyć, na żądanie Zamawiającego, kosztorys wykonany metodą szczegółową.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3) termin realizacji - w przypadku wystąpienia w szczególności: a) robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia b) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót. c) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d) konieczności przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, e) konieczności przesunięcia terminu zakończenia prac związanych budową kanalizacji sanitarnej, f) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, g) wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, h) wcześniejszego zakończenia robót i) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 6) Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B pok. 100.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.08.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

MAREK KORNIAK

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (223,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 13:56 Liczba pobrań: 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (578,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 13:57 Liczba pobrań: 46

uzgodnienia (6,97 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 13:57 Liczba pobrań: 9

Dokumentacja geo-inż (18,19 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:03 Liczba pobrań: 17

mapa poglądowa (4,69 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:18 Liczba pobrań: 20

Podczyszczalnia ścieków opadowych (716,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:20 Liczba pobrań: 18

Profil podłuzny kanalizacji deszczowej (772,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:22 Liczba pobrań: 25

Profil podłużny kanałów deszczowych_w_ul.Ozimskiej (262,08 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:22 Liczba pobrań: 29

Roboty drogowe (4,12 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:24 Liczba pobrań: 17

Dokumentacja geo - inż (20,18 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:31 Liczba pobrań: 10

rys. nr 2 (3,02 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:40 Liczba pobrań: 28

rys.nr 3 (1,62 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:41 Liczba pobrań: 28

rys.nr 4 (3,54 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:41 Liczba pobrań: 17

rys.nr 5 (1,60 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:42 Liczba pobrań: 17

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (954,61 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:42 Liczba pobrań: 17

Przedmiar (57,36 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:43 Liczba pobrań: 38

Projekt wykonawczy - Opis (16,90 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:58 Liczba pobrań: 26

Rys. nr 1 (4,59 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-08-10 14:59 Liczba pobrań: 20

wyjaśnienie treści SIWZ (191,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2012-08-21 12:14 Liczba pobrań: 37

zmiana treści SIWZ (172,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2012-08-21 12:15 Liczba pobrań: 34

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (172,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2012-08-21 12:16

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (189,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-09-26 15:05 Liczba pobrań: 23