Zam. do 30 tys. euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZP.271.77.2017.KS na zdanie pn.: Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim w Ozimku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.271.77.2017.KS

na zdanie pn.:

Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim

w Ozimku

 

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimekreprezentowana przez Burmistrza Ozimka

Adres Zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta (UGiM)

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy UGiM - poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30-15:30 piątek 7:30 – 14:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja części trybun stadionu piłkarskiego w Ozimku polegająca na budowie trybuny żelbetowej na skarpie ziemnej, budowie utwardzonych dojść i dojazdów.

Zakres prac do wykonania:

 •  roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe: rozbiórka elementów żelbetowych – ok. 5,5 m3, rozbiórka obrzeży – 12 mb

wywóz i utylizacja gruzu – ok. 5,8 m3

 • roboty ziemne – ok.
 • przygotowanie i montaż zbrojenia – ok. 3,44 t
 • wykonanie żelbetowej trybuny wraz ze schodami – ok.50,00 m3
 • wykonaniem czapy na murku bocznym – ok. 9 m2
 • wykonanie stalowych barierek i ogrodzeń trybun – ok. 70,00 mb
 • ułożenie obrzeży na ławie – ok. 42,00 mb
 • utwardzenie terenu kostką betonową gr. 6 cm – ok. 119,00 m2
 • dostawa i montaż siedzisk bez oparcia – szt.100
 • dostawa i montaż lamp ledowych 250W – szt.
 • Szczegółowy opis zawiera: przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wzór umowy, które stanowią integralną cześć niniejszego zapytania.
 • Do zapytania ofertowego zostały załączone przedmiary robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy
 • Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót
 • Umożliwia się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. W tym celu należy skontaktować się z Panem Jackiem Gintrem tel. 77 462 28 59
 • Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej co najmniej 36 miesięcy, jednak nie więcej 60 miesięcy.

Warunki zlecenia: zostały określone w załączniku nr 3 – projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszego zapytania.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017r.

Szczegółowe zapytanie ofertowe nr ZP.271.77.2017.KS poniżej

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP.271.77.2017.KS (WORD, 225,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:13 Liczba pobrań: 13

zał nr 3 wykaz robót (WORD, 43,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 1

zał nr 4 wykaz osób (WORD, 43,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 1

zał nr 4 PROJEKT UMOWY (WORD, 31,59 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 2

przedmiar robót (PDF, 43,30 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 4

Specyfikacje techniczne (PDF, 1,17 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 0

tytuł - boisko HKS - 2017-07-31 (PDF, 46,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 0

Rys_A01_Projekt_Zagospodarowania_Terenu (PDF, 1,17 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 1

Rys_A02_Rzut_trybuny_pikarskiej (PDF, 373,68 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 1

Rys_A03_Przekroj_A-A (PDF, 112,42 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:14 Liczba pobrań: 0

Rys_A04_Przekroj_B-B (PDF, 113,70 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:15 Liczba pobrań: 0

Rys_A05_Przekroj_C-C (PDF, 112,78 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:15 Liczba pobrań: 0

Rys_A06_ciana_boczna_trybun (PDF, 114,03 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:15 Liczba pobrań: 0

Rys_K1_Rzut_konstrukcyjny-_konstrukcja_trybun (PDF, 167,74 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:15 Liczba pobrań: 0

Rys_K2_Konstrukcja_schodow (PDF, 143,70 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-08-08 11:15 Liczba pobrań: 3

 • Data aktualizacji: 2017-08-18 13:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 34 165 442