Data wydruku: 2024-06-22 06:00:18

Luty 2016

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do projektu pod nazwą "Klucze do przyjaźni" realizowanego w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014 - 2020. Przekraczamy granice. (63,40 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:31 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. (151,62 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:31 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2016. (137,47 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:32 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania. (194,01 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:31 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek - Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, część wsi Schodnia Stara oraz część wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Dylakowską. (115,59 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:31 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. (924,67 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:32 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. (754,42 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-25 15:06 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. (203,95 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:32 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (567,45 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:32 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego. (68,59 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:32 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. (34,66 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-19 12:32 Liczba pobrań: 9