Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 03:46:31

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2014-2017 oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie
Burmistrza Ozimka
z dnia 30.04.2014 r.

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2014-2017 oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoStosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:

Projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek
na lata 2014-2017”
(link w załączniku, format PDF)


Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2014-2017” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w Projektu.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu

(link w załączniku, format PDF)


W terminie od dnia 02.05.2014r. do dnia 23.05.05.2014r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimka. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza