Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 03:55:17

Obwieszczenia 2018

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.6733.02.2018.AU z dnia 08.05.2018 w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia przy ulicy Długiej

Ozimek, dnia 8 maja 2018 r.

ZRG.6733.02.2018.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 8 maja 2018 roku wydana została decyzja nr ZRG.6733.01.2018.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia przy ulicy Długiej.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 173, k.m. 5, obręb Schodnia

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

 

Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 maja 2018 roku

 

 

Autor: Arkadiusz Ulman
Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2018-05-08 09:19:00
Wyświetl historię zmian