Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-12-07 04:14:52

Obwieszczenia 2012 r.

 

                     

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.05.2012.AU o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie przepustozastawki w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155

ZMG.6733.05.2012.AU                                                        Ozimek, dnia 14 sierpnia 2012 r.

  

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 107) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 2012 roku Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, z siedzibą w miejscowości Opole, Ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie przepustozastawki w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155

 

Inwestor:          Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

Lokalizacja      Leśnictwo Grodziec, oddz. Leśny 154/155, dz. nr 154/2 arkusz mapy 10,  

obręb Biestrzynnik oraz dz. nr 155/1 arkusz mapy 11, obręb Dylaki

Inwestycja       Budowa przepustozastawki w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 24 sierpnia 2012 roku

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-08-24 14:47:00
Wyświetl historię zmian