Urząd Gminy i Miasta w Ozimku informuje rolników, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:

  1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
  2. od 1 sierpnia  do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1)             1-30 kwietnia (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie),

2)             1-31 października (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Stawka zwrotu na 2022 rok wynosi 1,00 zł. za 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oznacza to, że rolnik w 2022 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 110 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 110 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.

Limit zwrotu będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

Załączniki:
 do góry