Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-15 22:59:39

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Widera
Insp. ds. promocji
tel. 77 462 28 34
e-mail: m.widera@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 11:59:00
Wyświetl historię zmian

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

 

Przyjęty uchwałą Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. „Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”określił priorytetowe obszary współpracy i wsparcia w 2020 roku, do których należały (zgodnie z art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm.) zadania z zakresu:

Kultury, tradycji i edukacji:

1)      promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy),

2)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,

3)      działalność na rzecz mniejszości narodowych.

Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

1)      pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,

2)      integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3)      upowszechnianie krwiodawstwa.

Kultury fizycznej:

1)      zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych (miedzy innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

2)      zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:

- organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,

- organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminie Ozimek,

- wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 16 września 2019 r.  do 30 września 2019 r.

Ogłoszenia o konsultacjach wraz z formularzem konsultacji oraz projektem programu współpracy zostały umieszczone w dniu 16 września 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta w Ozimku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu (formularz konsultacji oraz projekt programu dostępny był w Referacie Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji Gminy – I piętro, pok. 118).
W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wpłynął jeden wniosek.

W terminie od 20 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. odbyły się konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020. Projekt zmiany dotyczył dodania punktu o wprowadzeniu kwoty 40 000,00 zł na pożyczki dla organizacji pozarządowych. Uchwałą Nr XIX/149/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27.04.2020 – przyjęto zmianę programu współpracy w zakresie dopisania punktu dotyczącego udzielania pożyczek zwrotnych organizacjom pozarządowym.

W terminie od 21 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r. odbyły się konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020. Projekt zmiany dotyczył dodania punktu o wprowadzeniu kwoty 86 000,00 zł na pożyczki dla organizacji pozarządowych. Uchwałą Nr XXI/186/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  22.06.2020  – przyjęto zmianę programu w zakresie zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na pożyczki.

Realizacja ww. zadań opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji i pozwoliła osiągnąć wyznaczone na rok 2020 cele programu współpracy, istotnie wpływając na poprawę współpracy między sektorem pozarządowym a administracją publiczną, włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju gminy Ozimek, a także poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, dzięki możliwości uczestnictwa w szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym i  sportowym.

Współpraca Gminy Ozimek z organizacjami w 2020 roku przyjęła formę wspierania/powierzenia wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji. Podpisano 27 umów na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych.

Ogólna kwota przeznaczona przez Gminę Ozimek na wspieranie zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym w 2020 roku w wyniku otwartych konkursów ofert,  wyniosła 205 000,00 zł.

Zestawienie dotacji na wsparcie/powierzenie realizacji zadań w 2020 roku  przedstawia się następująco:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Wykonanie dotacji

Zwrot niewykorzystanej dotacji

Kultura, tradycja, edukacja

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki

Chęć tworzenia łączy pokolenia

5 500,00

5 500,00

0,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Kultywowanie kultury, tradycji
i edukacji na rzecz mniejszości narodowych wśród mieszkańców Gminy Ozimek

12 000,00

Aneks zmieniający

6 000,00

6 000,00

6 000,00

19.11.2020

Rybacka Lokalna Grupa działania „Opolszczyzna”

Warsztaty kulinarne „Z karpiem za pan brat – II edycja”

3 000,00

3 000,00

0,00

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

Kontynuacja działalności
i rozwój stowarzyszenia Dolina Małej Panwi i muzeum hutnictwa

25 000,00

25 000,00

0,00

Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES”

Zajęcia artystyczne i IV Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Jesteśmy tacy sami” dla dzieci i młodzieży pełno i niepełnosprawnej

3 000,00

3 000,00

0,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina

Rękodzielnictwo, historia regionu i integracyjne spotkanie

1 500,00

0,00

1 500,00

18.12.2020

 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”

Kultura Tradycja

11 000,00

8 790,00

2 210,00

28.01.2021

Stowarzyszenie Active Team

Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia – edycja III

11 000,00

0,00

11 000,00

26.11.2020

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka

Upowszechnianie kultury, tradycji i edukacji wśród mieszkańców Gminy Ozimek

17 000,00

13 789,08

3 210,92

29.01.2021

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa

Funkcjonowanie muzeum w Krasiejowie oraz organizowanie życia kulturalnego we wsi Krasiejów

11 000,00

11 000,00

0,00

 

Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz promocji ochrony zdrowia

Caritas Diecezji Opolskiej

Pomoc społeczna

53 000,00

53 000,00

0,00

 

Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy „Szlachetne zdrowie”

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek

9 000,00

9 000,00

0,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina

Zdrowy Kręgosłup seniora – II etap

1 000,00

794,00

206,00

18.12.2020

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja”

Ośrodek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Gminie Ozimek

11 000,00

11 000,00

0,00

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”

Pomoc społeczna

2 000,00

1 939,56

60,44

28.01.2021

Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

1 500,00

0,00

1 500,00

14.10.2020

Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy

W Ozimku oddają krew!

1 000,00

762,37

237,63

116,35-29.01.2021

121,28-17.02.2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek

1 500,00

1 500,00

0,00

 

Kultura fizyczna

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki

Szybkim krokiem do lepszej formy

 2 500,00

2 500,00

0,00

Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci – Athletic Cup 2020

6 000,00

6 000,00

0,00

Okręg Polskiego Związku Sportowego

Propagowanie wędkarstwa
w lokalnym środowisku

3 500,00

3 500,00

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina

Promocja Gminy Ozimek na spływie pontonowym Przełomem Bardzkim

1 500,00

1 498,24

1,76

22.10.2020

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych

900,00

0,00

900,00

28.01.2021

Stowarzyszenie Active Team

Turystyczne partnerstwo Ozimek-Rymarov

2 000,00

2 000,00

0,00

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ozimek

2 500,00

1 650,00

850,00

29.01.2021

Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES”

Przygoda z kajakiem – II spływ kajakowy rzeką Małapanew

2 400,00

2400,00

0,00

Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia

XIX Mistrzostwa Śląska
w Sportach i Sztukach Walki

3 700,00

0,00

3 700,00

14.10.2020

 

RAZEM

205 000,00

173 623,25

31 376,75

 

Organizacje pozarządowe wniosły również wkład własny w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to wymierne środki finansowe, z drugiej wkład pozafinansowy w postaci aktywności i zaangażowania członków organizacji oraz wolontariuszy.

Rok 2020 był trudny dla organizacji pozarządowych z uwagi na pandemię koronawirusa, która w marcu tego roku doprowadziła do zastosowania przez rząd wielu obostrzeń, tj. w ilości osób mogących brać udział w wydarzeniach, biegach itp., zamknięcia  hoteli, basenów, boisk itd. W związku z tym organizacje zostały zmuszone do weryfikacji zaplanowanych zadań – a w konsekwencji część organizacji zwróciła niewykorzystaną dotację w części lub w całości na rachunek gminy.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2021-08-25 15:00:00
Wyświetl historię zmian