Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 23:59:27

Ogłoszenia o naborze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy. (dokument PDF)

Kwestionariusz osobowy osób ubiegających się o zatrudnienie. (dokument .doc)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 10:54:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: referent ds. stypendiów szkolnych i administracji w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y

 

na stanowisko referent ds. stypendiów szkolnych i administracji

w Dziale Świadczeń Socjalnych

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                             10.08.2012 r.

 

Termin składania ofert do:                              24.08.2012 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

- przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku

  szkolnego, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie list wypłat.

- obsługa programu - Elektroniczna Książka Nadawcza, usługi pocztowe, telekomunikacyjne,

- wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji

- prowadzenie ewidencji środków trwałych

- obsługa strony internetowej

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz usług

- prowadzenie składnicy akt

 

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie : wyższe na kierunkach: administracja samorządowa, ekonomia, zarządzanie

2)       staż pracy /doświadczenie zawodowe :  co najmniej 3 miesięczny staż pracy w  jednostkach pomocy społecznej (dopuszczalny staż absolwencki)

3)       obywatelstwo polskie , z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       znajomość ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów szkolnych oraz  ustawy o  pomocy społecznej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, o zamówieniach publicznych, o ochronie danych osobowych, o rachunkowości i innych przepisów regulujących klasyfikację środków trwałych.

5)       umiejętność biegłej obsługi komputera

6)       samodzielność

7)       komunikatywność

8)       terminowość, dokładność, odpowiedzialność

9)       umiejętność pracy w zespole

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku referenta ds. stypendiów szkolnych i administracji.

 

Nazwa stanowiska

Referent ds. stypendiów szkolnych i administracji

Środowisko pracy

 Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Praca jest wykonywana na     terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach.

 

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, fax, telefon i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

Oferta kandydata musi zawierać: 

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w pok. 11

4)       kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)       inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach,  uprawnieniach , jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8)       oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)   kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

12)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej  - referent ds. stypendiów szkolnych i administracji” należy składać  osobiście w pokoju  nr 11  lub przesyłać na adres:

 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 24 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Ośrodka uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Ośrodek (datę wpływu do Ośrodka). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu. 24.08.2012 o godz. 14.00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, pok. Nr 11

St. inspektor ds. finansowo – kadrowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w dniu otwarcia i rozpatrzenia ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w terminie do dnia 28.08.2012

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Dyrektor OIiPS

Barbara Katolik